Fully Baked logo

Wednesday, 7th April 2021

3v3

23:02 UTC19:02 EDT destroy_l
22:51 UTC18:51 EDT destroy_l