Fully Baked logo

Saturday, 8th May 2021

2v2

17:26 UTC13:26 EDT openfire_lowgrens
17:15 UTC13:15 EDT openfire_lowgrens
17:02 UTC13:02 EDT openfire_lowgrens
16:51 UTC12:51 EDT openfire_lowgrens
00:30 UTC20:30 EDT openfire_lowgrens
00:19 UTC20:19 EDT openfire_lowgrens

Friday, 7th May 2021

2v2

22:13 UTC18:13 EDT openfire_lowgrens
22:02 UTC18:02 EDT openfire_lowgrens
21:42 UTC17:42 EDT openfire_lowgrens
21:31 UTC17:31 EDT openfire_lowgrens
21:25 UTC17:25 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 5th May 2021

2v2

19:49 UTC15:49 EDT openfire_lowgrens
19:37 UTC15:37 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 4th May 2021

2v2

19:28 UTC15:28 EDT openfire_lowgrens
19:16 UTC15:16 EDT openfire_lowgrens
19:02 UTC15:02 EDT openfire_lowgrens
18:51 UTC14:51 EDT openfire_lowgrens
18:49 UTC14:49 EDT openfire_lowgrens
17:01 UTC13:01 EDT openfire_lowgrens
16:50 UTC12:50 EDT openfire_lowgrens

Monday, 3rd May 2021

2v2

00:00 UTC20:00 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 2nd May 2021

2v2

23:49 UTC19:49 EDT openfire_lowgrens
23:47 UTC19:47 EDT openfire_lowgrens
04:11 UTC00:11 EDT openfire_lowgrens
04:07 UTC00:07 EDT openfire_lowgrens
04:00 UTC00:00 EDT openfire_lowgrens
02:02 UTC22:02 EDT openfire_lowgrens
01:51 UTC21:51 EDT openfire_lowgrens
01:38 UTC21:38 EDT openfire_lowgrens
01:27 UTC21:27 EDT openfire_lowgrens
01:24 UTC21:24 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 1st May 2021

2v2

22:22 UTC18:22 EDT openfire_lowgrens
22:11 UTC18:11 EDT openfire_lowgrens
02:21 UTC22:21 EDT openfire_lowgrens
02:12 UTC22:12 EDT openfire_lowgrens
02:07 UTC22:07 EDT openfire_lowgrens
01:05 UTC21:05 EDT openfire_lowgrens
00:54 UTC20:54 EDT openfire_lowgrens
00:30 UTC20:30 EDT openfire_lowgrens
00:19 UTC20:19 EDT openfire_lowgrens
00:18 UTC20:18 EDT openfire_lowgrens

Friday, 30th April 2021

2v2

23:20 UTC19:20 EDT ass_dm
23:09 UTC19:09 EDT ass_dm
22:32 UTC18:32 EDT openfire_lowgrens
22:21 UTC18:21 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 29th April 2021

2v2

21:55 UTC17:55 EDT openfire_lowgrens
21:44 UTC17:44 EDT openfire_lowgrens
21:42 UTC17:42 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 28th April 2021

2v2

21:53 UTC17:53 EDT openfire_lowgrens
21:42 UTC17:42 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 27th April 2021

2v2

21:13 UTC17:13 EDT openfire_lowgrens
21:02 UTC17:02 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 25th April 2021

2v2

01:34 UTC21:34 EDT openfire_lowgrens
01:23 UTC21:23 EDT openfire_lowgrens
01:20 UTC21:20 EDT openfire_lowgrens

Friday, 23rd April 2021

2v2

20:49 UTC16:49 EDT openfire_lowgrens
20:38 UTC16:38 EDT openfire_lowgrens
20:17 UTC16:17 EDT openfire_lowgrens
20:06 UTC16:06 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 22nd April 2021

2v2

21:55 UTC17:55 EDT openfire_lowgrens
21:44 UTC17:44 EDT openfire_lowgrens
21:31 UTC17:31 EDT openfire_lowgrens
21:20 UTC17:20 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 21st April 2021

2v2

23:10 UTC19:10 EDT openfire_lowgrens
22:59 UTC18:59 EDT openfire_lowgrens
22:46 UTC18:46 EDT openfire_lowgrens
22:35 UTC18:35 EDT openfire_lowgrens
22:02 UTC18:02 EDT openfire_lowgrens
21:51 UTC17:51 EDT openfire_lowgrens
21:37 UTC17:37 EDT openfire_lowgrens
21:26 UTC17:26 EDT openfire_lowgrens
21:00 UTC17:00 EDT openfire_lowgrens
20:49 UTC16:49 EDT openfire_lowgrens
20:28 UTC16:28 EDT openfire_lowgrens
20:17 UTC16:17 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 20th April 2021

2v2

21:29 UTC17:29 EDT openfire_lowgrens
21:18 UTC17:18 EDT openfire_lowgrens
21:16 UTC17:16 EDT openfire_lowgrens
21:04 UTC17:04 EDT openfire_lowgrens
20:53 UTC16:53 EDT openfire_lowgrens
20:38 UTC16:38 EDT openfire_lowgrens
20:36 UTC16:36 EDT openfire_lowgrens
20:25 UTC16:25 EDT openfire_lowgrens

Monday, 19th April 2021

2v2

22:25 UTC18:25 EDT openfire_lowgrens
22:14 UTC18:14 EDT openfire_lowgrens
21:58 UTC17:58 EDT openfire_lowgrens
21:47 UTC17:47 EDT openfire_lowgrens
21:23 UTC17:23 EDT openfire_lowgrens
21:12 UTC17:12 EDT openfire_lowgrens
20:59 UTC16:59 EDT openfire_lowgrens
20:48 UTC16:48 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 18th April 2021

2v2

20:56 UTC16:56 EDT openfire_lowgrens
20:45 UTC16:45 EDT openfire_lowgrens
00:45 UTC20:45 EDT openfire_lowgrens
00:34 UTC20:34 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 17th April 2021

2v2

23:10 UTC19:10 EDT openfire_lowgrens
22:59 UTC18:59 EDT openfire_lowgrens
22:46 UTC18:46 EDT ass_dm
22:16 UTC18:16 EDT openfire_lowgrens

Friday, 16th April 2021

2v2

23:20 UTC19:20 EDT openfire_lowgrens
23:18 UTC19:18 EDT openfire_lowgrens
23:07 UTC19:07 EDT openfire_lowgrens
21:35 UTC17:35 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 15th April 2021

2v2

22:18 UTC18:18 EDT openfire_lowgrens
22:07 UTC18:07 EDT openfire_lowgrens
21:38 UTC17:38 EDT openfire_lowgrens
21:27 UTC17:27 EDT openfire_lowgrens
00:39 UTC20:39 EDT openfire_lowgrens
00:28 UTC20:28 EDT openfire_lowgrens
00:16 UTC20:16 EDT openfire_lowgrens
00:05 UTC20:05 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 14th April 2021

2v2

23:46 UTC19:46 EDT openfire_lowgrens
23:35 UTC19:35 EDT openfire_lowgrens
22:39 UTC18:39 EDT openfire_lowgrens
22:28 UTC18:28 EDT openfire_lowgrens
22:26 UTC18:26 EDT openfire_lowgrens
21:01 UTC17:01 EDT openfire_lowgrens
20:50 UTC16:50 EDT openfire_lowgrens
20:47 UTC16:47 EDT openfire_lowgrens
00:40 UTC20:40 EDT openfire_lowgrens
00:29 UTC20:29 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 13th April 2021

2v2

22:37 UTC18:37 EDT openfire_lowgrens
22:26 UTC18:26 EDT openfire_lowgrens
22:12 UTC18:12 EDT openfire_lowgrens
22:08 UTC18:08 EDT openfire_lowgrens
21:39 UTC17:39 EDT openfire_lowgrens
21:28 UTC17:28 EDT openfire_lowgrens

Monday, 12th April 2021

2v2

20:06 UTC16:06 EDT openfire_lowgrens
19:55 UTC15:55 EDT openfire_lowgrens
19:43 UTC15:43 EDT openfire_lowgrens
19:32 UTC15:32 EDT openfire_lowgrens
19:29 UTC15:29 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 10th April 2021

2v2

23:51 UTC19:51 EDT openfire_lowgrens
23:40 UTC19:40 EDT openfire_lowgrens
23:18 UTC19:18 EDT openfire_lowgrens
23:07 UTC19:07 EDT openfire_lowgrens
23:05 UTC19:05 EDT openfire_lowgrens
22:52 UTC18:52 EDT openfire_lowgrens
22:41 UTC18:41 EDT openfire_lowgrens
22:16 UTC18:16 EDT openfire_lowgrens
22:04 UTC18:04 EDT openfire_lowgrens
19:32 UTC15:32 EDT openfire_lowgrens
19:21 UTC15:21 EDT openfire_lowgrens
19:10 UTC15:10 EDT openfire_lowgrens
18:59 UTC14:59 EDT openfire_lowgrens
00:48 UTC20:48 EDT openfire_lowgrens
00:37 UTC20:37 EDT openfire_lowgrens
00:25 UTC20:25 EDT openfire_lowgrens
00:14 UTC20:14 EDT openfire_lowgrens

Friday, 9th April 2021

2v2

23:27 UTC19:27 EDT openfire_lowgrens
23:16 UTC19:16 EDT openfire_lowgrens
22:46 UTC18:46 EDT openfire_lowgrens
22:35 UTC18:35 EDT openfire_lowgrens
22:27 UTC18:27 EDT openfire_lowgrens
22:16 UTC18:16 EDT openfire_lowgrens
20:48 UTC16:48 EDT openfire_lowgrens
20:37 UTC16:37 EDT openfire_lowgrens
18:01 UTC14:01 EDT openfire_lowgrens
17:50 UTC13:50 EDT openfire_lowgrens
00:40 UTC20:40 EDT openfire_lowgrens
00:29 UTC20:29 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 8th April 2021

2v2

22:04 UTC18:04 EDT openfire_lowgrens
21:53 UTC17:53 EDT openfire_lowgrens
21:39 UTC17:39 EDT openfire_lowgrens
21:28 UTC17:28 EDT openfire_lowgrens
03:17 UTC23:17 EDT openfire_lowgrens
03:06 UTC23:06 EDT openfire_lowgrens
03:04 UTC23:04 EDT openfire_lowgrens
02:52 UTC22:52 EDT openfire_lowgrens
02:41 UTC22:41 EDT openfire_lowgrens
02:29 UTC22:29 EDT openfire_lowgrens
02:18 UTC22:18 EDT openfire_lowgrens
02:15 UTC22:15 EDT openfire_lowgrens
02:02 UTC22:02 EDT openfire_lowgrens
01:51 UTC21:51 EDT openfire_lowgrens
01:37 UTC21:37 EDT openfire_lowgrens
01:26 UTC21:26 EDT openfire_lowgrens
01:06 UTC21:06 EDT openfire_lowgrens
00:55 UTC20:55 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 7th April 2021

2v2

22:44 UTC18:44 EDT openfire_lowgrens
18:20 UTC14:20 EDT openfire_lowgrens
18:09 UTC14:09 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 6th April 2021

2v2

00:28 UTC20:28 EDT openfire_lowgrens
00:17 UTC20:17 EDT openfire_lowgrens
00:03 UTC20:03 EDT openfire_lowgrens

Monday, 5th April 2021

2v2

23:52 UTC19:52 EDT openfire_lowgrens
19:48 UTC15:48 EDT openfire_lowgrens
19:37 UTC15:37 EDT openfire_lowgrens
19:14 UTC15:14 EDT openfire_lowgrens
19:03 UTC15:03 EDT openfire_lowgrens
18:48 UTC14:48 EDT openfire_lowgrens
18:37 UTC14:37 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 3rd April 2021

2v2

23:06 UTC19:06 EDT openfire_lowgrens
22:55 UTC18:55 EDT openfire_lowgrens
22:53 UTC18:53 EDT openfire_lowgrens
21:30 UTC17:30 EDT openfire_lowgrens
21:19 UTC17:19 EDT openfire_lowgrens
20:56 UTC16:56 EDT openfire_lowgrens
20:45 UTC16:45 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 1st April 2021

2v2

23:45 UTC19:45 EDT openfire_lowgrens
23:34 UTC19:34 EDT openfire_lowgrens
23:22 UTC19:22 EDT openfire_lowgrens
23:11 UTC19:11 EDT openfire_lowgrens
23:06 UTC19:06 EDT openfire_lowgrens
22:55 UTC18:55 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 31st March 2021

2v2

22:37 UTC18:37 EDT openfire_lowgrens
22:26 UTC18:26 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 30th March 2021

2v2

21:50 UTC17:50 EDT openfire_lowgrens
21:39 UTC17:39 EDT openfire_lowgrens

Friday, 26th March 2021

2v2

00:53 UTC20:53 EDT openfire_lowgrens
00:42 UTC20:42 EDT openfire_lowgrens
00:39 UTC20:39 EDT openfire_lowgrens
00:36 UTC20:36 EDT openfire_lowgrens
00:24 UTC20:24 EDT openfire_lowgrens
00:13 UTC20:13 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 21st March 2021

2v2

02:22 UTC22:22 EDT openfire_lowgrens
02:11 UTC22:11 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 27th February 2021

2v2

21:15 UTC16:15 EST openfire_lowgrens
21:04 UTC16:04 EST openfire_lowgrens

Wednesday, 24th February 2021

2v2

22:39 UTC17:39 EST openfire_lowgrens
22:28 UTC17:28 EST openfire_lowgrens
22:26 UTC17:26 EST openfire_lowgrens

Tuesday, 23rd February 2021

2v2

02:49 UTC21:49 EST ass_dm
02:38 UTC21:38 EST ass_dm
02:05 UTC21:05 EST openfire_lowgrens
01:54 UTC20:54 EST openfire_lowgrens

Saturday, 20th February 2021

2v2

21:14 UTC16:14 EST openfire_lowgrens
21:03 UTC16:03 EST openfire_lowgrens
20:37 UTC15:37 EST coast2
20:26 UTC15:26 EST coast2
19:59 UTC14:59 EST openfire_lowgrens
19:48 UTC14:48 EST openfire_lowgrens
19:29 UTC14:29 EST openfire_lowgrens
19:18 UTC14:18 EST openfire_lowgrens
01:28 UTC20:28 EST openfire_lowgrens
01:17 UTC20:17 EST openfire_lowgrens