Fully Baked logo

Friday, 3rd July 2020

2v2

18:58 UTC14:58 EDT openfire_lowgrens
18:46 UTC14:46 EDT openfire_lowgrens
16:39 UTC12:39 EDT openfire_lowgrens
16:28 UTC12:28 EDT openfire_lowgrens
16:11 UTC12:11 EDT openfire_lowgrens
16:00 UTC12:00 EDT openfire_lowgrens
10:46 UTC06:46 EDT openfire_lowgrens
10:34 UTC06:34 EDT openfire_lowgrens
10:32 UTC06:32 EDT openfire_lowgrens
10:19 UTC06:19 EDT openfire_lowgrens
10:08 UTC06:08 EDT openfire_lowgrens
09:53 UTC05:53 EDT openfire_lowgrens
09:42 UTC05:42 EDT openfire_lowgrens
09:38 UTC05:38 EDT openfire_lowgrens
09:22 UTC05:22 EDT openfire_lowgrens
09:11 UTC05:11 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 1st July 2020

2v2

21:45 UTC17:45 EDT openfire_lowgrens
21:34 UTC17:34 EDT openfire_lowgrens
17:22 UTC13:22 EDT openfire_lowgrens
17:11 UTC13:11 EDT openfire_lowgrens
01:14 UTC21:14 EDT openfire_lowgrens
01:03 UTC21:03 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 30th June 2020

2v2

03:01 UTC23:01 EDT openfire_lowgrens
02:50 UTC22:50 EDT openfire_lowgrens

Monday, 29th June 2020

2v2

23:23 UTC19:23 EDT openfire_lowgrens
23:12 UTC19:12 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 28th June 2020

2v2

16:40 UTC12:40 EDT openfire_lowgrens
16:29 UTC12:29 EDT openfire_lowgrens
10:02 UTC06:02 EDT openfire_lowgrens
09:51 UTC05:51 EDT openfire_lowgrens
09:50 UTC05:50 EDT openfire_lowgrens

Friday, 26th June 2020

2v2

20:07 UTC16:07 EDT openfire_lowgrens
19:56 UTC15:56 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 24th June 2020

2v2

01:55 UTC21:55 EDT openfire_lowgrens
01:43 UTC21:43 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 23rd June 2020

2v2

18:41 UTC14:41 EDT openfire_lowgrens
18:30 UTC14:30 EDT openfire_lowgrens
02:01 UTC22:01 EDT openfire_lowgrens
01:50 UTC21:50 EDT openfire_lowgrens
01:34 UTC21:34 EDT openfire_lowgrens
01:32 UTC21:32 EDT openfire_lowgrens
01:21 UTC21:21 EDT openfire_lowgrens

Monday, 22nd June 2020

2v2

01:42 UTC21:42 EDT openfire_lowgrens
01:31 UTC21:31 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 14th June 2020

2v2

21:19 UTC17:19 EDT shutdown2
21:08 UTC17:08 EDT shutdown2
20:54 UTC16:54 EDT openfire_lowgrens
20:43 UTC16:43 EDT openfire_lowgrens
20:41 UTC16:41 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 13th June 2020

2v2

17:39 UTC13:39 EDT openfire_lowgrens
17:28 UTC13:28 EDT openfire_lowgrens
17:15 UTC13:15 EDT openfire_lowgrens
17:04 UTC13:04 EDT openfire_lowgrens
16:21 UTC12:21 EDT openfire_lowgrens
16:10 UTC12:10 EDT openfire_lowgrens
03:51 UTC23:51 EDT openfire_lowgrens
03:40 UTC23:40 EDT openfire_lowgrens
03:24 UTC23:24 EDT openfire_lowgrens
03:13 UTC23:13 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 11th June 2020

2v2

03:57 UTC23:57 EDT ass_dm
03:46 UTC23:46 EDT ass_dm
00:52 UTC20:52 EDT openfire_lowgrens
00:41 UTC20:41 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 10th June 2020

2v2

20:36 UTC16:36 EDT openfire_lowgrens
20:25 UTC16:25 EDT openfire_lowgrens
03:10 UTC23:10 EDT xpress2k4
02:59 UTC22:59 EDT xpress2k4
02:46 UTC22:46 EDT ukfootie
02:35 UTC22:35 EDT ukfootie
02:09 UTC22:09 EDT openfire_lowgrens
01:58 UTC21:58 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 9th June 2020

2v2

15:05 UTC11:05 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 7th June 2020

2v2

17:21 UTC13:21 EDT evenflow
17:10 UTC13:10 EDT evenflow
16:58 UTC12:58 EDT schtop
16:47 UTC12:47 EDT schtop
03:51 UTC23:51 EDT openfire_lowgrens
03:40 UTC23:40 EDT openfire_lowgrens
03:28 UTC23:28 EDT openfire_lowgrens
03:17 UTC23:17 EDT openfire_lowgrens
03:15 UTC23:15 EDT openfire_lowgrens
03:01 UTC23:01 EDT openfire_lowgrens
02:50 UTC22:50 EDT openfire_lowgrens
02:35 UTC22:35 EDT openfire_lowgrens
02:24 UTC22:24 EDT openfire_lowgrens
02:17 UTC22:17 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 6th June 2020

2v2

15:10 UTC11:10 EDT openfire_lowgrens
14:59 UTC10:59 EDT openfire_lowgrens
14:55 UTC10:55 EDT openfire_lowgrens
06:16 UTC02:16 EDT openfire_lowgrens
06:05 UTC02:05 EDT openfire_lowgrens
05:53 UTC01:53 EDT openfire_lowgrens
05:42 UTC01:42 EDT openfire_lowgrens
04:49 UTC00:49 EDT openfire_lowgrens
04:38 UTC00:38 EDT openfire_lowgrens
04:35 UTC00:35 EDT openfire_lowgrens
03:42 UTC23:42 EDT openfire_lowgrens
03:31 UTC23:31 EDT openfire_lowgrens
03:17 UTC23:17 EDT openfire_lowgrens
03:06 UTC23:06 EDT openfire_lowgrens

Friday, 5th June 2020

2v2

03:54 UTC23:54 EDT openfire_lowgrens
03:42 UTC23:42 EDT openfire_lowgrens
03:16 UTC23:16 EDT openfire_lowgrens
03:05 UTC23:05 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 4th June 2020

2v2

17:02 UTC13:02 EDT openfire_lowgrens
16:51 UTC12:51 EDT openfire_lowgrens
03:18 UTC23:18 EDT openfire_lowgrens
03:07 UTC23:07 EDT openfire_lowgrens
03:06 UTC23:06 EDT openfire_lowgrens